ESBO SPRÅKBADS DAGHEM

Esbo språkbads daghem som finns i Gäddvik, var det första språkbadsdaghemmet som startade i Södra Finland 1990 efter att Vasa hade börjat med språkbad. I daghemmet lär sig barnen svenska enligt språkbadsmetoden, i en trygg och hemtrevlig miljö. 
Grupperna är tre till antal: 

Ankat (Ankorna)
I gruppen finns 12 stycken, 1-2 åringar och 3 vuxna. Språket i gruppen är finska. 

Papegojorna (Papukaijat)
I första språkbadsgruppen finns 14 stycken 3-4 åringar och 3 vuxna.

Ugglorna (Pöllöt)
I andra språkbadsgruppen finns 21 stycken 5-6 åringar och 3 vuxna. Gruppen erbjuder avgiftsfri förskola för 6-åringarna enligt Esbo stads godkända förskoleplan. 

Daghemmet upprätthålls av Espoon Kielikylpy-Esbo språkbad ry. som har ett köpeavtal med Esbo stad. Daghemsavgifterna är samma som i Esbo stads daghem.

VERKSAMHETENS MÅL

Daghemmets verksamhetsmål är att hjälpa barnen att växa upp i en trygg och lugn miljö omgiven av pålitliga vuxna. Den röda tråden i verksamhet är tillägnandet av det svenska språket.  

Småbarnspedagogiken och förskoleplanen förverkligas i språkbadsgrupperna enligt språkbadsmetoden och didaktiken. Personalen fungerar därför på samma gång både som fostrare och språklärare. De använder bl.a. mimik, röstläge och kroppen för att göra språket lättare att förstå.  

I daghemmet har rutinerna en viktig roll, både vad det gäller att tillägna sig språkbadsspråket och att skapa en stabil grundtrygghet. I början använder barnet sitt modersmål med personalen. Efterhand som barnet tillägnar sig det svenska språket, uppmuntras hen att använda språkbadspråket enligt egen förmåga.

SPRÅKBAD

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram där man tillägnar sig ett nytt språk. Målet med språkbad är att man blir funktionellt flerspråkig. I ett språkbadsdaghem talar personalen enbart svenska med barnen fast de också kan finska. Redan på första klassen ökar mängden av undervisning på finska succesivt ända till årskurs 6 då ca 50 % av undervisningen sker på språkbadsspråket och 50 % på finska. 

Ett barn kan redan som treåring börja i språkbad förutsatt att det egna modersmålet utvecklats enligt åldern. Språkbadsprogrammet följer den nationella skolplanen och barnen som går i språkbad erhåller de kunskaper som skolplanen förutsätter. 

Förutsättningarna för att ett barn skall tillägna sig språkbadsspråket, är att man kommunicerar med dem på en nivå som är anpassad till barnets ålder. 

Med föräldrarna pratar personalen alltid finska för att på så sätt visa åt barnet att man kan och förstår barnets modersmål fast man pratar svenska med barnet. Då personalen pratar med barnen använder de sig av gester, mimik, intonation, bilder och drama för att göra språket förståeligt. Det är också viktigt att läraren är konsekvent vad gäller användningen av språkbadspråket. För ett språkbadsbarn som inte ännu lärt sig språket är rutiner och förutsägbarhet också viktigt.

TIDIGT SPRÅKBAD LÖNAR SIG

Språkbad har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att lära sig ett nytt språk. Ett daghemsbarn är i en ålder då hen tillägnar sig språk på ett lätt och naturligt sätt. 

Personalen använder sig bara av språkbadsspråket fast de förstår barnets modersmål. Barnen talar till att börja med finska med både personalen och de övriga barnen. Användningen av språkbadsspråket ökar efter hand som barnet tillägnar sig språket. 

Tema och samlingarnas innehåll väljs enligt barnens ålder och erfarenhet men också enligt hur länge barnet varit i språkbadet.

FÖRDELAR MED SPRÅKBAD

- Modersmålsutvecklingen hos ett barn som går i språkbad är på samma nivå som hos enspråkiga barn. 

- Färdigheterna gällande språkbadspråket är betydligt bättre hos ett barn som går i språkbad än hos ett barn som har fått en traditionell språkundervisning.

- Ett språkbadsbarn är mera språkmedveten än ett enspråkigt barn.

- Attityderna gällande andra kulturer och språk är positivare hos ett barn som gått i språkbad.

SPRÅKBADETS HISTORIA OCH FORSKNING

Språkbadsidén föddes i Kanada redan på 1960-talet, då man startade det första språkbadet på franska.Till Europa kom språkbadet nästan samtidigt till Spanien och Finland. Nu finns det olika former av språkbad i många Europeiska länder. Det vanligaste är att språkbadsspråket är ett minoritetsspråk som redan förekommer i landet.

Finlands första språkbadsgrupp startade i Vasa 1987. Nu finns språkbadsverksamhet på flera orter i Finland så som Borgå, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Jakobstad, Karleby, Kyrkslätt, Sibbo och Åbo.

Mera information om språkbadet hittar du på Åbo Akademis hemsidor. Dom har också en språkbadsblogg.

TA KONTAKT:

Om du är intresserad av att veta mera om daghemmets verksamhet så kan du kontakta daghemmets föreståndare
Hanna Grönqvist:

e-post:hanna.gronqvist@espoonkielikylpy.fi
tel: +358 9 455 0521