TURVALLISUUS LUO EDELLYTYKSET OPPIMISELLE

Päiväkotimme toiminnan tavoitteena on auttaa lasta kasvamaan turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä luotettavien aikuisten keskellä, aluksi omaa äidinkieltä vahvistaen. 

Kielen omaksuminen on punainen lanka kielikylpypäiväkodin kaikessa toiminnassa. Kielikylpyryhmissä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa toteutetaan kielikylpymenetelmiä ja -didaktiikkaa apuna käyttäen. Kielikylpypäiväkodissamme henkilökunta toimii sekä lasten varhaiskasvattajana että kielenopettajana. 

Uutta kieltä kielikylpymenetelmällä omaksuttaessa johdonmukaisuus on tärkeää. Lapselle puhutaan yksinomaan ruotsia ja hänen vanhemmilleen suomea. Vanhemmille puhutaan suomea, koska siten voidaan osoittaa lapselle että henkilökunta osaa ja ymmärtää lapsen äidinkieltä. Uudessa kieliympäristössä lapsi voi kokea tilanteen jännittävänä tai jopa pelottavana. Henkilökunta pyrkiikin hoitosuhteen alusta lähtien luomaan mahdollisimman hyvän kontaktin lapseen, jotta hän tuntisi olonsa turvalliseksi. 

Päiväkodin pienimmät lapset ovat omassa ryhmässään, jossa päivittäinen käyttökieli on suomi.  

Rutiinit ovat tärkeässä osassa niin uuden kielen omaksumisessa kuin perusturvallisuuden vahvistamisessakin. Lapset käyttävät ensin suomen kieltä henkilökunnan kanssa ja keskenään, mutta kielitaidon karttuessa heitä kannustetaan käyttämään yhä enemmän kielikylpykieltä. Opettajat ja ohjaajat osaavat hyödyntää esim. kehoa, katsetta ja ääntä havainnollistamaan ruotsin kieltä ja aiottua tarkoitusta. 

LEIKKI ON MERKITYKSELLISTÄ

Leikki on olennainen osa pienten lasten ja siten kielikylpypäiväkodin toimintaa. Lapsi kehittyy leikissä, jossa hän voi ilmaista tunteitaan ja kokeilla uusia asioita omaehtoisesti ilman ulkopuolisia vaatimuksia. Leikin avulla lapsi oppii kuvailemaan ja ymmärtämään esimerkiksi ihmisten välisiä suhteita. Samalla leikissä harjoitellaan sosiaalista kanssakäymistä sääntöineen ja normeineen.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Haluamme päiväkodissamme edistää suvaitsevaisuutta, innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä. Pohdimme jatkuvasti miten nämä toteutuvat päiväkodin jokapäiväisessä toiminnassa ja tulevat osaksi arkea. 

Päiväkodissa edetään pienin askelin uusien asioiden oppimisessa. Jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus tutustua ja omaksua uusia asioita omaan tahtiin. Asetamme aina lapset etusijalle ja tarjoamme heille huolenpitoa ja turvallisuutta. 

Olemme kiteyttäneet toimintamme arvot seuraavasti:Lapset kokevat olonsa turvalliseksi ja saavat osakseen hellyyttä ja huolenpitoa päiväkotipäivän aikana. 

Lasten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisuuteen tuetaan ja edistetään. Päiväkotiympäristö ja henkilökunta tarjoavat lapsille virikkeitä omaksua kielikylpykieltä. 

Henkilökunta on pätevöitynyt kielikylpymenetelmässä ja kouluttautuu säännöllisesti. 

Kielikylpytoiminta on huomioitu ja kuvattu päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa.